بازدید خوبی  بود  تعداد   نسبتا  زیادی بودیم    تقریبا ۱۰۰  نفر   البته   از وبلاگ نویسا  تعداد  زیادی نیومده  بودند و لی خب   در کل  قرار خوبی بود    این   یه  قرار مشترک  بود    که توسط   یکی از دوستان ( مسعود   مهر )   هماهنگ  شده بود 

منتظر عکسها باشید

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦ - سید محمود موسوی