6 راز بزرگ در نصف جهان

1- راز شیر سنگی
در دو طرف خواجواصفهان و با کمی دقت ،متوجه شیرهای سنگی میشوید که آرام و عمیق با نگاههای خود نظاره گر ورود و خروجبازدیدکنندگان مختلف می باشند و با زبان بسته حکایتی را بازگو می کنند که شاید هیچکس تا الان به آن دقت نکرده است.
بعد از غروب آفتاب به چشمان این شیرها دقتکنید! در دوران صفویه طوری زوایای دیدگان این شیرهای سنگی بنا گذارده شده است کهحاکی از انعکاس نور مهتاب و چراغ های حاشیه پل باشد! یعنی درخشش فوق العاده و رو دررو ! که حکایت از معماری خاص و ظریفی در ساخت آنان دارد!
هم اکنون هم با توجه بهوجود چراغها و پروژکتورهای مختلف ، باز نوع این معماری در چشمان شیرها مشخص است وهنوز دارای درخشش فوق العاده می باشند که بنا به گفته حاضرین نوع سنگ به کار رفتهدر چشمان این شیرها سنگ های منطقه بدخشان میباشد که با ظرافت خاص و با هماهنگیسنگهای بدنه این شیرها کار گذاشته شده است.
هر وقت به سی و سه پل سر زدید، حتما" به چشمان این شیرها دقت کنید !

 

2- راز عدم قرینگی
شاه عباس از قرینگی در بنا و هر ساختاریاصلا" خوشش نمی آمد، شاهد حرف من دقت در ساختار بناهای واقع در میدان نقش جهان بهخصوص مسجد امام(یا مسجد شاه) در ضلع جنوب میدان نقش جهان میباشد.
دقت کنید که دراین مسجد هیچ ستون و ساختار و حتی کاشی موازی و یا قرینه نیست و به راحتی در آناختلاف های بسیاری نمود است! خیلی عجیب است که چطور در یک بنا اینطور عدم قرینگیمشهود است! و این برای یک بنای شاهکار قدیمی همچون مسجد جامع عباسی خیلی عجیباست.


 -3 
راز شمع در بنای پلخواجو
تا حالا به پایه های پل خواجو دقت کردید! با 27 درجه زاویه دیدنسبت به جنوب و با دقت بر روی پایه های پل و تنظیم تناسب آن ! دیدگان شما به یک شمعپابرجا و ظاهر کامل آن باز خواهد شد! یک شمع که حتی شعله هم دارد! شمعی که معمار آنکاملا" بر ساخت آن واقف بود و این شاهکار را بنا نمود.

 

4- رازعقاب در بنای پل خواجو
دیدگان خود را از پائینبردارید و بر روی پل به پرواز درآئید! پل را با توجه به برجستگی دو طرف آن و نوعزوایای ساخت آن در روی آن به صورت عقابی خواهید دید که در حال پرواز است و چقدرهیبت این عقاب واقعی است! کاش فرصت پرواز بر روی این پل برای همه شما عزیزان میسربود تا واقعیت امر را نظاره می نمودید!

 -5 
راز حمام شیخبهائی
خیابان عبدالرزاق -جنب بازار سنتی اصفهان - کوی شیخ بهائی
یکحمام بسیار کوچک و آبی رنگ ، که متاسفانه خراب شده و به عنوان یک بنای مرده از آننام برده می شود..
چیزی که هنوز ذهن مرا برای روشن ماندن شمع کنجکاو نگه داشتهمروبط به گازی است که وقتی وارد محوطه سوخت این حمام کوچک شدم مرا به وجدآورد.
بله! گاز این حمام از فاضلاب های مانده و طولانی اصفهان بصورت مخروطی اززیر ساختار زمینی به سمت بالا به صورت مخروطی هدایت شده و بالطبع فشار ورود ان نیزبیشتر میشود.
هنوز که هنوزه ! مردم اصفهان از اکوهای قدیمی و فاضلابهای به همپیوسته استفاده می کنند که در منطقه خیابان عبدالرزاق دارای گودی زمینی ویژه ائیاست که این کانال بصورت گسترده از زیر آن هدایت میشود و در قسمتی مخروط بزرگی برروی این فاضلاب ساخته شده که سر آن بر روی زمین تنگ می شود و گاز را با فشار مناسبو دائمی به سطح زمین هدایت می کند.

 

-6 راز شیخ الرئیس ابوعلی سینا
شیخ الرئیس ابوعلی سینا دراصفهان دفن است، محل دفن این دانشمند بزرگ در خیابان ابن سینا فعلی- محل درب امام- در اتاق سمت راست است که هم اکنون محل استقرار فراشان و لوازم ایشان در این اتاقکمی باشد.
جالب اینکه اکثر اساتید فرهنگی در اصفهان بر این نظر اجماع کامل دارند،ولی هیچ گونه ابرازی نمی نمایند.
ابوعلی سینا همانطور که می دانید در سفر دچاربیماری شد و محل فوت او در خارج از اصفهان به نام گزبرخوار بوده که با توجه به عزمسفر ایشان ، و مشکلات سیاسی آن دوران اجازه حمل جنازه او را به همدان نمی دهند و درهمدان فقط بنای یادبودی از این دانشمند بزرگ میسازند و به عنوان آرامگاه ایشانبازگو می کنند و دو تن از شاگردانش کاملا" غیر رسمی او را در این محل فعلی دفن مینمایند.

/ 4 نظر / 72 بازدید